Linux搭建KMS服务器激活你的Windows
本文最后更新于 1098 天前,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

这篇文章就是自己用来备忘的。。。

可用于激活 windows 10 8.1 8 7 2008 2012等众多版本,这简单几个步骤带你完成


一、自建KMS服务器步骤


wget --no-check-certificate https://cangshui.net/-down/-mytargz/vlmcsd-2018.zip

unzip -q vlmcsd-2018.zip -d /usr/local/

ln -sv /usr/local/vlmcsd-2018/ /usr/local/KMS

echo "export PATH=/usr/local/KMS/binaries/Linux/intel/static:\$PATH" > /etc/profile.d/vlmcs.sh

source /etc/profile.d/vlmcs.sh

chmod +x /usr/local/KMS/binaries/Linux/intel/static/*

echo "vlmcsd-x64-musl-static" >> /etc/rc.local

vlmcsd-x64-musl-static

然后防火墙开放TCP的1688端口


#centos6是(iptables)
iptables -I INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 1688 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart

#centos7是(firewall)
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=1688/tcp
firewall-cmd --reload

其他系统可以自行百度

然后关闭SELinux


#即时生效并永久关闭SELinux的命令
sed -i 's/^SELINUX=.*/#&/;s/^SELINUXTYPE=.*/#&/;/SELINUX=.*/a SELINUX=disabled' /etc/sysconfig/selinux && /usr/sbin/setenforce 0

二、如何使用搭建好的KMS服务器来激活

以windows 10 专业版(Professional)为例,打开powershell(管理员)直接输入下列命令


slmgr.vbs -upk
slmgr.vbs -ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX      #注意!!不同系统版本这里的激活码不一样,请往下翻寻找表格!
slmgr.vbs -skms kms.xxxx.xxx  #(如果你自己的已搭建好,可以输入你的域名或者ip)       
slmgr.vbs -ato
slmgr.vbs -dlv

附表:

各操作系统KMS激活方式所对应的激活码

Windows Server 半年频道版本

Windows Server 版本 1903 和 Windows Server 版本 1809

操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server Datacenter 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
Windows Server Standard N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC

Windows Server 版本 1803

操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server Datacenter 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG
Windows Server Standard PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR

Windows Server 版本 1709

操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server Datacenter 6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6
Windows Server Standard DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4

Windows Server LTSC/LTSB 版本

Windows Server 2019

操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server 2019 Datacenter WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 Standard N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 Essentials WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726

Windows Server 2016

操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server 2016 Datacenter CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Standard WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 Essentials JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

Windows 10,所有支持的半年频道版本

有关受支持的版本和服务终止日期的信息,请参阅 Windows 生命周期情况说明书

操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows 10 专业版 W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 专业版 N MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 专业工作站版 NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 专业工作站版 N 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 10 专业教育版 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 专业教育版 N YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 10 教育版 NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 教育版 N 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 企业版 NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 企业版 N DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 企业版 G YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 企业版 G N 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV

Windows 10 LTSC/LTSB 版本

Windows 10 LTSC 2019

操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows 10 企业版 LTSC 2019 M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
Windows 10 企业版 N LTSC 2019 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H

Windows 10 LTSB 2016

操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows 10 企业版 LTSB 2016 DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 企业版 N LTSB 2016 QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639

Windows 10 LTSB 2015

操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows 10 企业版 2015 LTSB WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 企业版 2015 LTSB N 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

早期版本的 Windows Server

Windows Server 2012 R2

操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server 2012 R2 Server Standard D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Datacenter W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Essentials KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

Windows Server 2012

操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server 2012 BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 单语言版 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 特定国家/地区版 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 Server 标准版 XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint 标准版 HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint 高级版 XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

Windows Server 2008 R2

操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server 2008 R2 Web 版 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC 版 TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 标准版 YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 企业版 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 数据中心版 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
面向基于 Itanium 系统的 Windows Server 2008 R2 GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V

Windows Server 2008

操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows Web Server 2008 WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 标准版 TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 标准版 W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 企业版 YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 企业版 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPC RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 数据中心版 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
面向基于 Itanium 系统的 Windows Server 2008 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

早期版本的 Windows

Windows 8.1

操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows 8.1 专业版 GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 专业版 N HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 企业版 MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 企业版 N TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW

Windows 8

操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows 8 专业版 NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 专业版 N XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 企业版 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 企业版 N JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT

Windows 7

操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows 7 专业版 FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 专业版 N MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 专业版 E W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 企业版 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 企业版 N YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 企业版 E C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇